Google Analytics nadhodnocují počty uživatelů,
pro veřejné prezentace slouží NetMonitor


NetMonitor měří návštěvnost skutečných lidí.
Jednotka RU (reálný uživatel) slouží na českém trhu jako jednotná měna k plánování a prodeji reklamy.
Výstupy z NetMonitoru jsou mezi sebou porovnatelné a veřejně publikovatelné.

Google Analytics slouží pro interní potřeby provozovatelů webstránek ke sledování aktivity návštěvníků.
Návštěvnost je měřena na úrovni prohlížečů (cookies), nevypovídá o počtech skutečných lidí.
Není zaručena správnost nasazení kódů na stránky, může docházet k nadhodnocování návštěvnosti.
Nehodí se pro veřejné prezentace dat.

Podle NetMonitoru je v ČR na internetu 7 milionů lidí. Podle Google Analytics by to v celku byly desítky milionů uživatelů.

K veřejnému prezentování údajů o návštěvnosti slouží projekt NetMonitor. Poskytuje auditovaná a kontrolovaná data.


Google Analytics je vhodný k porozumění chování lidí na vlastním webu a internímu vyhodnocování průběhu návštěvnosti.

Pro srovnání dvou a více webů mezi sebou je proto nutné použít právě NetMonitor.

Jaký může být rozdíl?

Následující graf ukazuje reálně naměřené rozdíly ve výstupech Google Analytics a NetMonitor za měsíc ve 3 základních ukazatelích – návštěvy, page views, uživatelé. Zatímco PVs se víceméně shodují, Google Analytics eviduje o cca desetinu více návštěv a počty uživatelů nadhodnocuje více než dvojnásobně. U webů s větší návštěvností jsou rozdíly významnější.

Zdroj: NetMonitor, Google Analytics, 1.1. - 31.1.2015; % vyjadřují, o kolik % se GA liší od NM (základ); čísla znamenají průměrný podíl hodnot určité metriky naměřené Netmonitorem / Google Analytics - 1; velký web ~ 20 mil. PV/měs., střední web ~ 5 mil. PV/měs., malý web ~ 1 mil. PV/měs.; celkově bylo analyzováno 25 webů zapojených do obou měření

Základní porovnání NM a GA

NetMonitor

 • NetMonitor (NM) je výzkumný projekt na měření návštěvnosti internetových médií na českém internetu.
 • Data o návštěvnosti jsou auditovaná, výsledky porovnatelné napříč měřenými weby a používají se k veřejnému prezentování.
 • Poskytuje veřejné nebo placené údaje o počtu reálných uživatelů navštěvujících měřené stránky, jejich profilu a způsobu konzumace.
 • Slouží jako jednotná měna k plánování a prodeji reklamy.
 • Je realizován nezávislou agenturou, podléhá pravidlům ESOMAR

Google Analytics

 • Google Analytics (GA) je nástroj pro interní potřeby médií - analýzu návštěvnosti vlastního webu.
 • Poskytuje zdarma nebo při větším objemu placené údaje o chování návštěvníků vlastních stránek v reálném čase, jejich aktivitě, způsobu použití webu, geolokaci, stráveném čase a technických parametrech.
 • Slouží k porozumění chování návštěvníků, optimalizaci obsahu a reklamních kampaní média.

Hlavní rozdíly NM a GA

Měření NetMonitor a Google Analytics nelze plnohodnotně srovnávat, obě slouží jiným účelům a nemají stejnou metodiku. Jelikož však poskytují některé podobné údaje, vysvětluje toto porovnání základní rozdíly v metodice a datových výstupech.

NetMonitor

Google Analytics

M
e
t
o
d
i
k
a
 • Veřejná, kontrolovaná metodika
 • Založená na měřících skriptech, panelu uživatelů a externím výzkumu
 • Pro všechna zapojená média stejně definované jednotky měření, porovnatelné výstupy
 • Neauditovaná metodika
 • Založená na měřících skriptech
 • Definice měření si může provozovatel přizpůsobit, nemusí být plně porovnatelné, není nezávislá kontrola
V
ý
s
t
u
p
y
 • Odhad návštěvnosti skutečných lidí
 • Jednotná datová sada s výsledky všech měřených webů, možnost analýzy návštěvnosti napříč weby
 • Detailní sociodemografický profil návštěvníků měřených stránek (25 znaků)
 • Podrobná analytická data v nástroji Gemius Traffic/Prism
 • Návštěvnost založená převážně na cookie (identifikátoru prohlížeče daného zařízení)
 • Podrobná analytická data o aktivitě uživatelů na vlastním webu, návštěvách a technických parametrech
 • Verze Universal Analytics poskytuje kromě geografické struktury i odhadovanou informaci o pohlaví, věku a zájmech návštěvníků. Tyto informace jsou získané behaviorálně (z chování) a nejsou reprezentativní k internetové populaci ČR.
 • V Universal Analytics je možné propojovat aktivitu uživatelů napříč zařízeními, avšak jen u přihlášených uživatelů přidělením parametru User ID.

Používané jednotky

Mezi výstupy z projektu NetMonitor (NM) a nástroje Google Analytics (GA) vznikají rozdíly. Mohou být způsobené odlišnou definicí jednotek, odlišným způsobem měření nebo nestejným pokrytím měřícími skripty.

Unikátní návštěvník vs Reálný uživatel

Počet unikátních návštěvníků (UV) v měření GA odpovídá počtu cookies, tedy počtu prohlížečů přistupujících na stránky. Reální uživatelé (RU) v NetMonitoru oproti tomu informují o odhadovaném počtu skutečných lidí (eliminuje vliv mazání cookies, zohledňuje velikost a strukturu české internetové populace). Tyto údaje se nedají navzájem porovnávat!

Srovnatelným údajem s unikátním návštěvníkem je v NetMonitoru uživatel (U), který však není běžně zveřejňován.

Další naměřené jednotky

Oba systémy dále používají stejně pojmenované výstupy (počet zhlédnutých stránek, počet a délku návštěv atd.), avšak k rozdílům přesto může docházet i při stejném pokrytí skripty, např. z důvodu jiné definice pro započtení Page View, jiného nastavení podmínek návštěvy apod.